Markkinointirekisterin Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Data-Enter Oy (0724728-4)
Kauppakatu 50 78200 VARKAUS

Puh. 040 556 7500

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Aki Keinänen. Kauppakatu 50, 78200 Varkaus. p. +358 40 715 4461.

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

Tietosuojavastaavana Data-Enter Oy:ssä toimii Minna Kukkonen. Kauppakatu 50, 78200 Varkaus. p. +358 40 57 12345.

4. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on markkinointirekisteri.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Data-Enter Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Data-Enter Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Data-Enter Oy:n kumppaneille. Data-Enter Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Data-Enter Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Data-Enter Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Data-Enter Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJES-TÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Data-Enter Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Data-Enter Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.
Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Data-Enter Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 04.12.2018.